Bradford, University of

1414055954_bradford1University of Bradford ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1832 โดยมีสถานะเป็นสถาบันเทคนิคมาก่อน ก่อนจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเบรดฟอร์ด และในปี ค.ศ 1966 จึงได้รับพระบรมราชานุญาต ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

University of Bradford มีความโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ คือ มีการตั้ง Department of Peace Studies เป็นมหาวิทยาลัยแรกของสหราชอาณาจักร โดยภาควิชานี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน a Centre of excellence in peace research, international relations, security studies, และ conflict resolution and development and peace studies.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยนอกกรุงลอนดอนแห่งแรก ที่มีการมอบปริญญาสำหรับภาคพิเศษ (Part-time Degree) อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเริ่มสร้างหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *