Cranfield University

Cranfield_University_Libraryมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเน้นสาขา Science, Technology และ Management เดิมมหาวิทยาลัยเป็น The College of Aeronautics ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1946 และมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อเสียงด้าน Aeronautics และยังตั้งอยู่ในฐานทัพเก่าของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร จึงมีชื่อเสียงด้านสาขานี้โดยเฉพาะ

ในปีค.ศ 1967 มหาวิทยาลัยได้เปิด School of Management ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Business School ที่มีชื่อเสียง และในปีค.ศ 2017 Business School จะมีอายุครบ 50 ปี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงด้าน Aircraft research และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันป้องกันสหราชอาณาจักรอีกด้วย

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *